اشک های سروش

سروده هایی از فرید طاهری

آذر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست